CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie (Organizator sau Agentie revanzatoare)

 

 

Nr

Serie (agent) și număr contract

Dată

.. / … / 202ϰ

(din ziua primirii confirmării, sau acceptarea condițiilor de călătorie)

 

 

DISPOZIȚII GENERALE

 

ART. 1 Prezentul contract este încheiat în conformitate cu Ordinul Ministerului Turismului Ordin Nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice și Ordonanța Nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate și reprezintă acordul de voință dintre agenția de turism DEDAL TUR (Organizator) lași și TURIST (Călător).

 

PARȚILE CONTRACTANTE

ART. 2    1. SC DEDAL TUR SRL IAcI, - Agenția de turism DEDAL TUR, cu sediul în lași, Str. Costache Negri nr.43, tel.0232/262410, fax: 0232/262309, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/695/2001, cod fiscal RO 14050408, cont bancar în RON nr. RO81lNGB0014000046348911 deschis la lNG lAŞl, licența de turism nr. 816 din 25.01.2019 (licențiată din octombrie 2001), polița insolvabilitate Omniasig Seria l, nr. 52869/04.01.2023, reprezentată prin dl. Vasile MREJERU, în calitate de Tourism Manager, denumită în continuare ORGANIZATOR/AGENTIE, și

 

D-l/D-na

 

 

 

Telefon

 

Adresa e-mail

 

Act id./CNP

 

denumit/ă în continuare CĂLĂTOR

 

I. Obiectul contractului

1.1 Îl constituie vânzarea de către Organizator/Agenție a pachetului de servicii de călătorie sau a unui serviciu de călătorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract (prin mijloc imprimat sau electronic) și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

1.2 Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie sunt prezentate în ofertă, iar aceasta este parte integrantă a acestui contract.

II.  Încheierea contractului

2.1. Contractul se consideră încheiat, după caz, în oricare din următoarele situații:

a)  în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice;

b) în momentul în care călătorul primește confirmarea scrisă (inclusiv electronic) a rezervării de la Organizator/Agenție, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat−o s−a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, organizatorul/agentia poate solicita un avans cuprins între 20 − 50 % din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care călătorul solicită serviciile. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de 30 zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral.

În cazul nerespectării termenelor de plată, Organizatorul/ Agenția își rezervă dreptul de a anula rezervarea, acest lucru implicând:

1. În cazul în care conținutul bonului de comandă nu diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice și confirmarea s−a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul care decide să renunțe la călătoria turistică, datorează agenției penalități conform cap. VI din prezentul contract.

 

2. În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la agenție sau dacă această confirmare nu s−a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite, dacă acesta nu optează pentru o variantă alternativă.

c) În momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de călătorie fac parte din oferta standard a Organizatorului/Agenției sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site− ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e−mail, fax, etc.), obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații (a locului în care contractul este afișat și poate fi studiat) în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie. Fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site−urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de călător.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

III. Prețul contractului și modalități de plată

3.1.  Prețul total al pachetului/serviciului de călătorie este în cuantum de................................ , inclusiv toate taxele, comisioanele,

și alte costuri suplimentare suportate de Organizator și notate în ofertă ca fiind incluse. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta poate fi specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție călătorului, site−ul Organziatorului/Agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

În situația contractării serviciilor de călătorie în regim early booking, reducerea este inclusă în pachet. În acest caz, orice modificare a contractului, solicitată de călător, determină anularea rezervării cu penalizări și refacerea acesteia la prețul și condițiile din momentul reînscrierii. De asemenea, nerespectarea condițiilor de plată aplicate rezervărilor tip EB determină modificarea prețului pachetului conform ofertei standard.

3.2.  Modalități de plată:

3.2.1.  La încheierea contractului se achită:

Un avans în sumă de                                 din prețul contractului, iar diferența de                                     se va achita...................... până

la data de                            și .................. până la data de                           .

3.2.2.  În cazul în care la încheierea contractului s−a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

a)  pentru serviciile de călătorie care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenție în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile de călătorie care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

A. termene de plată ofertă STANDARD

30% din prețul pachetului de călătorie la înscriere;

40% din prețul pachetului de călătorie cu minim 60 zile înaintea plecării; 30% din prețul pachetului de călătorie cu minim 30 zile înaintea plecării.

B.  termene de plată oferta EARLY BOOKlNG

30% din prețul pachetului de călătorie la înscriere;

40% din prețul pachetului de călătorie la termenul limită al ofertei de Early Booking; 30% din prețul pachetului de călătorie cu minim 30 zile înaintea plecării.

Condițiile de plată de mai sus (oferta standard și oferta early booking) se aplică în toate cazurile, cu excepția celor în care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi condițiile ofertei sau ale programului turistic ce pot apărea pe bonul de comandă sau alte mijloace de informare).

3.2.3.  Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfășurare în România) se poate efectua și cu vouchere de vacanță. Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță va cuprinde servicii de cazare (minim și obligatoriu), alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfășurare pe teritoriul României. Plata serviciilor de călătorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice și anexelor acesteia. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță,

 

Organizatorul/Agenția îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare egală sau mai mare față de pachetul achiziționat inițial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț. Conform OUG nr. 8/2009, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, agenția de turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacanță sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacanță pot fi restituite călătorului de către agenția de turism în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.

3.2.4.  În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata către organizator/agenție prin transfer bancar pentru serviciile achiziționate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata, respectiv călătorului.

3.2.5.  Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într−o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de vânzare comunicat, în general cursul de vânzare al bancii de referință a Organizatorului/Agenției, UniCredit Bank SA, în ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal., la care se poate adauga comision de risc valutar de 1%.

IV. Drepturile și obligațiile Organizatorului / Agenției

4.1. Organizatorul/Agenția se obligă să furnizeze călătorului un bon de comandă, numai în situația solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism sau, în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, organizatorul/agenția poate furniza călătorului un bon de comanda doar dacă consideră necesar.

4.2. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenția de turism organizatoare este contrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (de exemplu: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare), precum și cerințele speciale ale călătorului acceptate în prealabil de organizator/agenție, călătorul are posibilitatea ca, într−un termen de 5 zile să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fară a plăti vreo penalitate de încetare.

4.3. Organizatorul/ Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau diminuării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau diminuărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

a)  prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi; sau

c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.4. Organizatorul/Agenția este răspunzator/oare de executarea serviciilor de călătorie incluse în prezentul contract, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate in mod direct sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri:

a)  când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Organizatorul/Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Organizatorul/Agenția nu este răspunzător/oare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

4.5. Organizatorul/ Agenția are obligația să furnizeze în scris sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite (e− mail, fax, sms etc.) călătorului , cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații:

a)  orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse, dacă acest lucru a fost stabilit ca procedură de lucru;

 

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adresele de e−mail ale reprezentanței locale a organizatorului, agenției, detailistului sau prestatorului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgență care sa îi permită contactarea organizatorului/agenției și/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d) obligațiile călătorului prevăzute la 5.10, 5.12 si 5.13.

4.6. Organizatorul/ Agenția acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situatiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special prin:

a)  furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară și

b) acordarea de asistență călătorului în ceea ce privește efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Organizatorul/ Agenția are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu trebuie să depășească costurile efective suportate de Organizator/Agenție .

4.7. Organizatorul/Agenția este obligat/ă să informeze persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu art.

5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.8. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s−a convenit prin prezentul contract, Organizatorul/Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s−a convenit.

4.9. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Organizatorul/ Agenția acordă călătorului o reducere adecvată a prețului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s−a convenit prin prezentul contract sau reducerea de preț acordată este inadecvată.

4.10.  Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu art. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri fară a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

4.11.  Dacă pachetul include transportul de pasageri, Organizatorul/ Agenția asigură de asemenea, în cazurile menționate la p.

4.9 si 4.10 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru călător.

4.12.  Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele și pentru Organizator/Agenție. Prețurile excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate pe plan local și pot avea restricții de organizare în funcție de un număr minim de participanți. În cazul neîntrunirii acestui număr minim, fie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată.

4.13.  În cazul achizitionării unui pachet de servicii de călătorie având în componența și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul ageției de turism care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul/ Agenția nu este răspunzator/oare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriana este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de sistenta a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotarârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.14.  În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigarii, numărul cabinei și amplasarea acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupă sau spre provă etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

 

V. Drepturile și obligațiile călătorului

5.1. În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplineste toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 7 zile înaintea datei de plecare. Între călătorul care nu poate participa la calatoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate.

Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuat numai daca există posibilitatea transferării biletului de călătorie. De asemenea, pentru călătoriile care necesită îndeplinirea unor condiții speciale, ex: obținerea vizelor turistice, se va ține seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată OrganizatoruluiAgenției (debitorului cedat). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, călătorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18:00 a zilei de intrare și se termină de regulă la ora 12:00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului. În funcție de destinație, orele de intrare, respectiv ieșire, se pot modifica și sunt decise de unitatea hotelier.

5.3. Călătorul este obligat să comunice Organizatorului/Agenției , în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiințării prevazute la cap. lV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul aplicării clauzelor prevazute în cap. lV pct. 4.74. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:

a)  încetarea contractului fără plata penalităților sau

b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.4. În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s−au operat modificări în condițiile cap. lV pct. 4.2. se consideră că toate modificările au fost acceptate și călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.5. În cazul în care prețul contractului este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, conform art. 4.3., călătorul poate înceta contractul, având dreptul la rambursarea imediată de către Organizator/Agenție a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.6. În cazul în care călătorul încetează contractul în temeiul 5.4 sau Organizatorul/Agenția anuleaza călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară propus;

b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Organizator/Agenție, cu rambursarea diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile menționate la 5.6., călătorul are dreptul să solicite Organiztorului/ Agenției și o despăgubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:

a)  anularea s−a facut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menționat în contract, iar Organizatorul a informat în scris călătorul cu cel puțin:

(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;

(ii) 7 (șapte) zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;

(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;

b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. lV pct. 4.4. lit. b);

 

c) anularea s−a facut din vina călătorului.

5.8. Călătorul are dreptul să înceteze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care încetarea îi este imputabilă este obligat să despăgubească Organizatorul/ Agenția pentru prejudiciul creat acestuia/eia, conform prevederilor Cap. Vl din prezentul contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii de călătorie contractat.

5.9. Prin excepție de la punctul 5.8., călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație, circumstanțe survenite după încheierea contractului și dovedite prin înscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comerț și lndustrie a României sau orice alt mijloc de probă.

5.10.  În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condițiile art. 5.9., călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăti efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.

5.11.  În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Organizatorul/ Agenția va rezolva cerințele călătorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător. În situația în care călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu încetarea contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. Vl din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

5.12.  Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator/Agenție.

5.13.  Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.14.  Călătorul ia cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Organizatorul/ Agenția sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar organizatorul

/agenția nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.15.  Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Organizatorul/Agenția recomandă și consultarea site−ului Poliției de Frontieră. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Organizatorului/Agenției (de ex. în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare − enumerarea fiind exemplificativă), Organizatorul/Agenția este exonerat/ă de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

5.16.  Organizatorul/Agenția recomandă călătorilor contactarea acestuia sau a reprezentanților acestuia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.17.  În cazul în care o singură persoana angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.18.  Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Organizatorul/Agenția nu se face vinovat/ă de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.19.  Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.20.  În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI.  Renunțări, penalizări, despăgubiri. Limitarea răspunderii

6.1. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Organizatorului/Agenției penalizări după cum urmează:

 

6.1.1.  În cazul serviciilor de călătorie externe/interne:

A. Condiții de anulare/penalizări oferta STANDARD

a)  30% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 89 − 60 zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 70% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 59 − 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 29 − 0 zile calendaristice înainte de data plecării;

 

B.  Condiții de anulare/penalizări oferta EARLY BOOKlNG

a)  30% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul cuprins între ziua confirmării rezervării și 60 zile înainte de data plecării;

b) 70% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 59 − 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 100 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 29 − 0 zile calendaristice înainte de data plecării;

 

6.1.2 Condițiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard și se aplică în toate cazurile, cu excepția celor în care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi condițiile ofertei sau ale programului turistic, sau condiții specifice înscrise în bonul de comandă − exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinații exotice, sisteme de rezervări online etc). Pe lângă penalitățile indicate mai sus, călătorul va suporta și eventualele taxe (ex: taxa pentru obținerea vizelor), dacă acestea nu sunt incluse în valoarea contractului.

6.2. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Organizatorul/Agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se consideră reziliat de drept, iar Organizatorul/Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor prevăzute la art. 6.1. din prezentul contract.

6.3. În cazul în care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost facută cu, sau și cu vouchere de vacanță, penalizarea se va deduce în primul rând din valoarea voucherelor de vacanță. Dacă penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanță, diferența care depașește valoarea voucherelor de vacanță se va reține din valoarea achitată prin alte instrumente de plată. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanță este mai mare decât valoarea penalizării, diferența nu se restituie nici în vouchere și nici în numerar în cazul în care călătorul nu dorește un alt serviciu turistic.

În situația în care călătorul își manifestă dorința de a achiziționa un alt serviciu turistic, pentru o perioadă ulterioară, atunci diferența dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizării se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renunțarea la serviciile de călătorie inițiale. În cazul în care călătorul nu își exprimă opțiunea în această perioadă, Organizatorul/Agenția nu îi mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de călătorie ulterior.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reține toate taxele datorate de Organizator/Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Organizatorul/Agenția este exonerat/ă de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totala a pachetului de servicii de călătorie.

6.6. Penalizările echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. , respectiv 6.1.2. se aplică și în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.

6.7. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de călătorie la Organizator/Agenție. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.

6.8. Organizatorul /Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.

6.9. Organizatorul/Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de raspundere Organizatorul/Agenția.

6.10.  Toate sumele menționate la pct. 6.1., 6.2., 6.4., 6.5. din prezentul contract, se vor reține de către Organizator/Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

VII. Reclamații

 

7.1. Călătorul îl informează fără întârzieri nejustificate pe Organizator/Agenție, ținând cont de circumstanțele cazului, în legatură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în prezentul contract.

Datele de contact ale Organizatorului/Agenției pentru asistență:

Telefon: 00.40.232.262410/406043

E−mail: dedal@dedaltur.ro                      (se pot pune sucontactele agenților de turism)

Datele de contact ale reprezentantului local al Organizatorului pentru asistență:

Telefon: . . . . . . . . . .

E−mail: . . . . . . . . . .                                     (se pot pune contactele prestatorilor parteneri, a ghizilor sau acompaniatorilor de grup)

7.2. Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Organizatorul/ Agenția remediază neconformitatea, cu excepția cazului în care:

(a) este imposibil;        sau

(b) implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

Dacă Organizatorul/Agenția, în conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Organizatorul/Agenția dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorului.

7.3. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Organizatorul/Agenția a omis să o remedieze într−un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor penalități de reziliere și, după caz, poate să ceară reducerea prețului și/sau despăgubiri.

VIII.  Asigurări

8.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 și ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, călătorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta în legătură cu pachetele de servicii de călătorie, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și în legătură cu serviciile de călătorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, în măsura în care Organizatorul/Agenția facilitează servicii de călătorie asociate, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu sediul în București str. Aleea Alexandru nr. 51 sector 1, tel. 004.021.405.74.20, 004.021.601.15.99 fax 004.21.311.44.90, cu polița Seria I, nr. 52869/04.01.2023. afișată și pe pagina web www.dedaltur.ro.

Modalități de aplicare pe: https://www.omniasig.ro/asigurri_pentru_calatorii_si_societati_de_turism.html

Caracteristicile Poliței de Asigurare privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organziatoare sunt:

8.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevăzută la art. 8.1. include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvență Organizatorului sau călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.

8.3. Valoarea despăgubirii:

8.3.1.  În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Organizatorului.

8.3.2.  Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri și călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenței Organizatorului, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului și achitate de acesta în baza acestui contract, la care se adaugă costul repatrierii. Călătorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.

8.3.3.  În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 8.2.:

a)  Călătorul nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la Asigurator, în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Organizator a obligațiilor contractuale față de partenerii săi;

b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate și achitate de acesta în baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, în cazul insolvenței Organizatorului.

 

8.3.4.  Asiguratorul poate propune călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. În situația în care călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.

8.4. Condițiile de despăgubire:

8.4.1.  Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax în cazul în care Organizatorul aflat în stare de insolvență nu efectuează repatrierea sa.

8.4.2.  În cazul în care călătorul solicită de la Organizator rambursarea sumelor achitate și/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Organizator, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire având obligația să păstreze documentele justificative, în original.

8.4.3.  Călătorul poate solicita Organizatorului aflat în stare de insolvență, rambursarea sumelor achitate de acesta și/sau a costului repatrierii astfel:

a)  în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Organizatorului, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parțial;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situația în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.

8.4.4.  În situația în care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.

8.4.5.  În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., după caz, Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta și/sau a costului repatrierii.

8.4.6.  În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., după caz, călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative care cuprind cel puțin următoarele:

a)  contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;

b) confirmările de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., după caz;

c) copiile documentelor care atestă achitarea serviciilor (de ex. chitanțe, ordine de plată), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;

d) copiile documentelor de transport și cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.7.  Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la călător.

8.4.8.  În cazul în care, după plata despăgubirii, Organizatorul plătește sumele datorate călătorului, acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

8.5. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar între călător și asigurator.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistenţă care să acopere cazurile de accidente, de boală sau deces, asigurare pentru bagaje, storno etc

IX. Documentele contractului ce se constituie ca anexă la acesta pot fi următoarele:

a)  voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Organizatorului/ Agenției puse la dispoziția călătorului, în format tipărit sau pe suport electronic.

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1  Datele cu caracter personal prelucrate de DEDAL TUR SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

DEDAL TUR SRL poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon, adresa domiciliu, adresa de e−mail, serie și nr. carte de identitate, serie și nr. pasaport, CNP, data nașterii, vârsta copiilor, apartenența la sindicate, locul de muncă, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este cazul).

10.2  Persoanele vizate: călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

10.3  Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal, colectate în baza prezentului contract, în următorele scopuri:

− Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor − respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care ni le asumam față de dvs.;

− În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.

10.4.  Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

DEDAL TUR SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția acelor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor colaboratori, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastra nu ați putea beneficia de serviciile achiziționate) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal către autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate).

10.5.  Durata prelucrării datelor cu caracter personal

DEDAL TUR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.

Ulterior, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către DEDAL TUR SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.

10.6.  Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în România, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.7.  Exercitarea drepturilor dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa DEDAL TUR SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Mun. lași, Str. Costache Negri 43, parter, cod postal 700071 sau prin transmiterea unui e−mail catre dedal@dedaltur.ro cu subiect protecţia datelor.

10.8.  Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunostință de conținutul acestui document, îl întelegeți pe deplin și sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs și ale persoanelor pentru care faceți rezervarea, de către DEDAL TUR SRL.

10.9.  CONSlMŢǍMÂNTUL PARENTAL ÎN CONTEXTUL PRELUCRǍRll DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MlNORlLOR (se va completa doar dacă vor exista minori − beneficiari indirecți ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a),.......................................................................................................... , (nume − prenume: părinte / reprezentant legal /

împuternicit al reprezentanților legali), în calitate de (părinte / reprezentant legal / împuternicit al reprezentanților legali) al minorului / minorilor (numele, data nașterii)             ,

prin prezenta consimt în numele său (lor) ca DEDAL TUR SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie și număr pașaport / carte de identitate, în scopul rezervării / comercializării pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

XI. Dispoziții finale

 

11.1.  Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2.  Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

11.3.  Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

11.4.  Călătorul declară că Organizatorul/Agenția l−a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Organizatorului/Agenției.

11.5.  Călătorul declară că anterior încheierii prezentului contract Organizatorul/Agentia i−a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masă oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor și privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare/intermediară, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.

11.6.  În cazul în care prezentul contract are ca obiect vânzarea de către Organizator/Agenție a unui serviciu de călătorie care NU constituie pachet de servicii de călătorie conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. și Capitolul Vlll din prezentul contract nu sunt aplicabile.

11.7.  lnformațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub formă de avertismente sau atenționări, sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Călătorul întelege să contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizări, atenționări sau alerte.

11.8.  Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă în caz contrar părțile înteleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

11.9.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

 

Organizator/Agenția, DEDAL TUR SRL                                                             Călător, Nume și prenume                                                   

Reprezentant (nume, prenume)

 

Funcția                                                                                                                    Semnătura                                                                                 

Semnătura/Ştampila                                                            

Anexa

 

 

12. Precizari suplimentare in cazul pachetelor ce presupun revanzarea pachetelor de calatorie a altor Touroperatori (Agentii Organizatoare) specificati

 

 

12.1  Pachetul de servicii turistice este asigurat de Agenția organizatoare                           

12.2  Agenția de turism organizatoare este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, inclusiv în situația în care contractul de comercializare a pachetului turistic a fost încheiat de către o altă agenție de turism intermediară sau de către alți prestatori de servicii mandatați în acest sens.

 

12.3  În cazurile activității de intermediere agenția de turism organizatoare sau intermediară este obligată să acorde prompt asistență consumatorului aflat în dificultate. În cazul în care contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice a fost încheiat prin intermediul unei agenții de turism intermediare, obligația de acordare a asistenței este în sarcina ambelor agenții.

12.4  Agenția de turism intermediară este răspunzătoare pentru respectarea contractelor încheiate cu agenția de turism organizatoare, pentru plata către agenția de turism organizatoare a pachetelor turistice comercializate prin intermediul său, precum și a celorlalte obligații asumate prin contractul încheiat cu agenția de turism organizatoare cu privire la turiștii ce încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul său.

12.5  Agenția intermediară este responsabilă, în solidar cu Agenția, să asigure derularea operative a programelor și serviciilor, cu respectarea în totalitate a serviciilor prevăzute în program sau comanda Turistului. În acest sens, turiștii au opțiunea de a se adresa fie Agenției pentru soluționarea unui posibil diferent, fie direct Agenției organizatoare în cazul intrării acestuia în insolvență/faliment. În calitatea sa de agenție intermediară, Agenția Dedal Tur SRL, este obligată să informeze corect turiștii asupra serviciilor asigurate în program și condițiilor de participare la excursie. Acesta, la solicitarea turiștilor, poate să ofere informații detaliate despre Agenția organizatoare.

12.6  Consumatorii care încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul unei agenții de turism intermediare beneficiază de garanția la Fond pentru insolvența agenției de turism organizatoare.

12.7  Agentia de turism organizatoare informează periodic agenția de turism intermediară și consumatorii care achiziționează pachete de servicii turistice asupra plafonului individual de garantare deținut la Fond.

 

 

 

 

 

Organizator/Agenția, DEDAL TUR SRL                                                             Călător, Nume și prenume                                                   

Reprezentant (nume, prenume)

 

Funcția                                                                                                                    Semnătura                                                                                 

Semnătura/Ştampila                                                            

 

 

Solicita oferta